Regulamin

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem szkoleń jest Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami" z siedzibą w Gdyni 81-388, ul. Traugutta 2, NIP 586 22 65 029, REGON 221175547, KRS 00000374172.

SZKOLENIA

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem: Szkolenia Fundacja Między Słowami
 2. Oferta szkoleniowa określa koszt szkolenia, temat, program, termin oraz miejsce szkolenia.
 3. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za treści merytoryczne przygotowane i przekazywane przez Prowadzącego na szkoleniu.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez uczestnika zgłoszenia wraz z zapłatą zaliczki lub pełnej kwoty poprzez system PayU dostępny na stronie każdego szkolenia.
 2. Wysłanie formularza wraz z zapłatą jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia.
 4. Najpóźniej na 5 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena szkolenia obejmuje: wynagrodzenie dla Prowadzącego oraz Organizatora, artykuły piśmienne, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszt poczęstunku zgodnie z ofertą dotyczącą danego szkolenia.
 2. Organizator nie zapewnia dojazdu, zakwaterowania ani obiadu w ramach opłaty za szkolenie, chyba że znajdują się one w ofercie danego szkolenia.
 3. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich i nie podlegają podatkowi VAT.
 4. Faktura zostaje wystawiona i przekazana Uczestnikowi mailowo w ciągu 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Za termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora należną kwotą.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w formie poczty elektronicznej do Organizatora.
 2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie, wcześniej wpłacone przez Uczestnika kwoty nie podlegają zwrotowi.

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

 1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Uczestnika kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 7 dni przed terminem szkolenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.05.2018 roku.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie Regulamin
 3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług i zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.
 4. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w Fundacji "Między Słowami" jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, przyjęciem jego warunków i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).